صور محاضرة –  التراث في حياتنا اليومية، يوم 14 ماي 2019 من  تقديم بكدا رمضان، أستاذ في جامعة معسكر

Photos de la conférence « Vivre le patrimoine au quotidien», le 14 mai 2019 présentée par BEKDA Ramdane, enseignant à l’université de Mascara